PROMOCYJNY KOD: WIOSNA // NA WYBRANE PRODUKTY Z ZAKŁADKI SALE.

Regulamin Sklepu mimimonster.pl

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym mimimonster.pl, dostępnym pod adresem mimimonster.pl/sklep, a także stanowi ogólne warunki umów sprzedaży towarów
2. sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu mimimonster.pl i jako taki stanowi integralną część tych umów.
3. Właścicielem sklepu i marki MIMI MONSTER jest firma Mimi Monster Alicja Łaciak z siedzibą w Bystra 43-360, Fałata 66, NIP: 9372417362 i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
5. Umowy sprzedaży zawierane przez Klientów będących konsumentami ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym regulaminie są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów w sklepie mimimonster.pl jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.
7. Prezentacja towarów w sklepie mimimonster.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny podane w prezentacji towarów wskazane są z cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki.
8. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu „mimimonster.pl”. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).
9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§2. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową mimimonster.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Przedmiotem sprzedaży są zarówno towary dostępne wg aktualnych zapasów Sprzedawcy, jak i towary sporządzane wg zamówienia Klienta, posiadające właściwości określone w złożonym zamówieniu (w granicach oferty sklepu mimimonster.pl).
3. Towary oferowane przez sklep mimimonster.pl są nowe.
4. Zamówienie może być złożone za pomocą konta użytkownika, tworzonego w systemie informatycznym Sprzedawcy. Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej poprzez pocztę e-mail.
5. Zarówno utworzenie konta użytkownika, jak i złożenie zamówienia, wymaga podania danych osobowych klienta w zakresie co najmniej wystarczającym dla realizacji złożonego zamówienia, a także zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
6. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie Sprzedawcy i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Sprzedawca może zawiesić funkcjonowanie Konta lub wstrzymać realizację złożonego zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
8. W celu zakupu produktów w sklepie mimimonster.pl należy wybrać produkt prezentowany w sklepie mimimonster.pl i dokonać zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Klienta, obejmujących właściwości i specyfikację produktu oraz sposób dostawy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia oferty) przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, obejmującym podanie ceny towaru, kosztu dostawy.
9. Zawarcie umowy sprzedaży jest dokumentowane przez Sprzedawcę rachunkiem przesłanym klientowi z produktem oraz na maila w pliku PDF
10. Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep rozpoczyna w chwili zaksięgowania wpłaty.
11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
12. W sklepie mimimonster.pl istnieje również możliwość złożenia zamówienia indywidualnego. Informacje o zmianie koloru i ilustracji należy zaznaczyć w wiadomości do sprzedającego. Istnieje możliwość personalizacji produktu. Zamówienie należy składać mailowo (kontakt@mimimonster.pl), termin realizacji do uzgodnienia z projektantem.

§3. Płatności i wysyłka
1. Towar zakupiony w sklepie mimimonster.pl jest wysyłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty pokrywającej cenę towaru oraz koszt dostawy.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – zamówienie jest realizowane od dnia wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Zapłata może nastąpić w następującej formie:
4. Poprzez przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oferty (konto bankowe o numerze 98 1140 2004 0000 3302 7499 2773 w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia).
5. lub poprzez płatność elektroniczną, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. dostępną za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu mimimonster.pl

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
6. lub gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
7. mTowary zakupione w sklepie mimimonster.pl dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza tym terytorium.
8. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy. Sposób dostawy wybiera Klient spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia.
9. W przypadku zamówień wysyłanych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Unii Europejskiej koszt wysyłki wynosi 65zł. W przypadku wysyłki poza granice UE, prosimy o kontakt.
10. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:
11. Poczty Polskiej – za pomocą przesyłki rejestrowanej (listu poleconego lub paczki pocztowej) – ekonomicznej lub priorytetowej.
12. Przesyłki kurierskiej .
13. Termin dostawy towarów może wynosić od 1 do 14 dni roboczych. W przypadku towarów o właściwościach określonych przez Klienta termin ten może być dłuższy, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
14. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
15. Na płatność czekamy 10 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, zamówienia zostaną anulowane.
16. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii Klienta. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć – zależą one od ustawodawstwa kraju odbiorcy. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym.

§6. Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (nabywającego towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od umówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.
3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesłania wadliwego towaru.
5. Zgłoszenie wystąpienia niezgodności towaru z umową winno nastąpić w formie pisemnej na adres pracowni Sprzedawcy tj. Fałata 66, 43-360 Bystra lub e-mailowej na adres kontakt@mimimonster.pl
6. Jeżeli Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta żądanie określone w ust. 3 nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7. Jeżeli Klient nie może żądać naprawy ani wymiany z uwagi na niemożliwość lub nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
8. Klient traci uprawnienia określone w ust. 3 i ust. 6, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem trzech miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.
9. W przypadku, gdy Klient nabył towary od Sprzedawcy w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.
11. Wszystkie przesyłki odsyłane na koszt firmy Mimi Msnter Alicja Łaciak nie będą przyjmowane.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
13. Formularz zwrotu można pobrać na stronie www.mimimonster.pl/

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny  TUTAJ.
2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. Koszt przesyłki towaru, od którego zakupu Klient odstąpił, obciąża klienta.
5. Zwrot ceny towaru następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego.

6.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
7. Zwrotowi nie podlegają produkty o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
8.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§7. Bezpieczeństwo
1. Zgodnie z Ustawą „o ochronie danych osobowych ” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. z późn. zm.) wszystkie dane Klientów podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych (mowa o nich w Dz.U.97.133.883.)
2. Podczas dokonywania płatności należy korzystać z zalecanej przez bank przeglądarki internetowej z włączonym aktywnym szyfrowaniem danych.
3. Zgodnie z art. 24 Ustawy „o ochronie danych osobowych” Klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTER

Regulamin newslettera

www.mimimonster.pl

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Usługodawca – Właścicielem sklepu i marki MIMI MONSTER jest firma Mimi Monster Alicja Łaciak z siedzibą w Bystra 43-360, Fałata 66, NIP: 9372417362 i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@mimimonster.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@mimimonster.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@mimimonster.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.